Na KURZE SBS preberieme:

 

 • základy právneho poriadku Slovenskej republiky,
 • Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd,
 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • základy trestného práva,
 • základy kriminalistiky,
 • zákon o priestupkoch,
 • zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe,
 • teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
 • praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
 • poskytovanie prvej pomoci,
 • požiarna príprava,
 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 


Po absolvovaní odbornej prípravy vám vystavíme osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje:

 

 1. obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,
 2. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,
 3. termín konania odbornej prípravy,
 4. podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.