https://sbskurzy.sk/dokumenty/

Tlačivá na stiahnutie

Dokument Popis
Žiadosť o odpis registra trestov Odpisom registra trestov sa preukazuje bezúhonnosť a spoľahlivosť. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS, žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti a zamestnanec SBS svojmu zamestnávateľovi opakovane každé dva roky. Stiahnuť
Stiahnuť
Čestné vyhlásenie Čestným vyhlásením sa preukazuje bezúhonnosť a spoľahlivosť. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS, žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti a zamestnanec SBS svojmu zamestnávateľovi opakovane každé dva roky. Stiahnuť
Stiahnuť
Lekársky posudok Lekárskym posudkom sa preukazuje zdravotná spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS a zamestnanec SBS svojmu zamestnávateľovi opakovane každé dva roky.  Stiahnuť
Stiahnuť
Žiadosť o licenciu Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, vlastnej ochrany alebo technickej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Stiahnuť
Stiahnuť
Žiadosť o licenciu CIT Žiadosť o udelenie licencie na profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.  Stiahnuť
Stiahnuť
Štatistický výkaz Výkaz štatistických údajov k správe o činnosti bezpečnostných služieb. Stiahnuť
Stiahnuť
 Čestné vyhlásenie o strate POS Česté vyhlásenie o strate preukazu odbornej spôsobilosti (POS) predkladané na skúšku odbornej spôsobilosti v prípade, že starý POS nevie uchádzač nájsť, resp. bol stratený. Stiahnuť
Stiahnuť