Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 22/2013 Z. z.

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ