Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky MV SR  č. 22/2013 Z. z. sa odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len skúška) typu „CIT“ vykonáva v tomto rozsahu:

 • základy právneho poriadku Slovenskej republiky,
 • Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd,
 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • základy trestného práva,
 • základy kriminalistiky a kriminológie,
 • zákon o priestupkoch a správny poriadok,
 • zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii, a zákon o Slovenskej informačnej službe,
 • teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
 • praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
 • poskytovanie prvej pomoci,
 • požiarna príprava,
 • manažment (Zákonník práce, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník),
 • základy sebaobrany,
 • uplatňovanie oprávnení zamestnanca bezpečnostnej služby v praxi,
 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov,
 • predpisy týkajúce sa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny a ich uplatnenie v praxi.

 

Celkovo treba absolvovať 268 hodín odbornej prípravy.

 

Po absolvovaní odbornej prípravy bude vydané účastníkovi osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje:

 

 1. obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,
 2. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,
 3. termín konania odbornej prípravy,
 4. podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.