Ako prebieha skúška odbornej spôsobilosti ?

 

Skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti upravuje § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti. Skúška v závislosti od absolvovaného kurzu môže byť typu S, P, alebo CIT.

Osobu na skúšku prihlasuje osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (školiace zariadenie, v ktorom absolvuje osoba kurz). Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do 3 mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Počet uchádzačov, ktorí sa zúčastnia skúšky určí ministerstvo. Za každého uchádzača prihláseného na skúšku akreditovaná osoba zaplatí správny poplatok (skúška typu S – 16,50 eur, typu P – 49,50 eur, typu CIT – 50 eur). Skúška odbornej spôsobilosti sa vykonáva vždy pred trojčlennou komisiou v štátnom jazyku.
 
Zloženie skúšobnej komisie:
 1. predseda komisie – zástupca ministerstva, ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb a získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v štúdijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb, alebo v inom študijnom odbore, ak najmenej desať rokov vykonával bezpečnostnú prax,
 2. prvý člen skúšobnej komisie – zástupca krajského riaditeľstva, ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb,
 3. druhý člen skúšobnej komisie – zástupca okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta konania skúšky.

 

Prihláška na skúšku obsahuje:

 1. zoznam uchádzačov, ktorí sú prihlásení na skúšku, s uvedením mena, priezviska, titulu, rodného priezviska, dátumu a miesta narodenia, rodného čísla a adresy pobytu,
 2. čas a miesto konania odbornej prípravy,
 3. navrhované miesto a čas konania skúšky,
 4. údaj o tom, či uchádzač je prihlásený na prvú skúšku alebo na opravnú skúšku.

 Prílohy prihlášky na skúšku:

 1. doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky na skúšku,
 2. doklady a čestné vyhlásenie preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzačov.

 Na skúšku si potrebujete priniesť:

 • občiansky preukaz,
 • kolky v hodnote 16,50 eur (za vydanie preukazu v prípade úspešného vykonania skúšky),
 • osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy,
 • uchádzači, ktorí sú držitelia starého preukazu odbornej spôsobilosti, predložia aj tento preukaz.

 Skúška sa skladá:

 1. písomný test,
 2. ústna skúška.

Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podmienkou účasti na ústnej skúške je úspešné zvládnutie písomného testu.

Písomný test:

 1. Písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.
 2. Písomný test na skúšku typu P a CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.

 

Odpoveď uchádzač označí krížikom v zápisnici o vykonaní skúšky. Opravu označenej odpovede vykoná uchádzač zakrúžkovaním označenej odpovede a opätovným označením novej odpovede krížikom. Do hodnotenia testu sa započítavajú dve opravy odpovedí pri otázkach s najnižším poradovým číslom. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút vrátane vypísania osobných údajov. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je získať najmenej 80% bodov z najvyššieho počtu bodov. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu P a CIT je potrebné získať najmenej 90% bodov z najvyššieho počtu bodov. Skúšobná komisia umožní na požiadanie uchádzača, ktorý na písomnom teste nevyhovel, nahliadnuť do zápisnice o priebehu skúšky.

        

Ústna skúška: 
Na ústnej skúške si uchádzač vyberie dve otázky. Na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Odpoveď trvá najdlhšie 30 minút. Hodnotenie ústnej skúšky na návrh jednotlivých členov skúšobnej komisie schvaľuje skúšobná komisia väčšinou hlasov.

 

Celkové hodnotenie skúšky:
Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal potrebný počet bodov z písomného testu a na ústnej skúške preukázal odborné vedomosti, inak nevyhovel. Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi predseda komisie po skončení skúšky.

 

Počet skúšok:
 1. riadna skúška,
 2. opravná skúška,
 3. druhá opravná skúška.

 

Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do 6 mesiacov od vykonania poslednej skúšky. Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do 6 mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do 6 mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.

Po úspešnom absolvovaní skúšky je na skúške osobe vydaný preukaz odbornej spôsobilosti (vzor)  príslušného typu po zaplatení správneho poplatku za vydanie preukazu vo výške 16,50 eur. Preukaz má platnosť 10 rokov.