Aby osoba mohla prevádzkovať bezpečnostnú službu musí spĺňať:

a) je občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,

b) dosiahla vek 21 rokov,
c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonná,
e) je spoľahlivá,
f) je zdravotne spôsobilá,
g) má požadovanú odbornú spôsobilosť.

 

 

Odborná spôsobilosť 

Odborne spôsobilou osobou je na účely tohto zákona osoba, ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.

 

Vzdelanie 

(1) Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou (CIT) spĺňa osoba, ktorá

a) má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov,

b) má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo

c) spĺňa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 2.

 

(2) Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva spĺňa osoba, ktorá

a) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,

b) je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo

c) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov.