Fyzickú ochranu alebo pátranie ( pracovníka SBS ) môže vykonávať len osoba, ktorá

a) dosiahla vek 18 rokov,

b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

c) je bezúhonná,

d) je spoľahlivá,

e) je zdravotne spôsobilá,

f) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.

 

Na výkone fyzickej ochrany sa môže počas odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti. Výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť vykonávaný podľa vopred vypracovaného písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym dohľadom osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu troch mesiacov.